Spring naar de navigatie Sprint naar de hoofdinhoud Menu

Projectoproep

De oproep van het Vlaams Fonds voor Tropisch Bos voor 2022 is afgelopen. De documenten die geldig waren voor de oproep van 2022 zijn hieronder beschikbaar. 

Hou deze pagina in het oog voor de volgende oproep tot projectvoorstellen 2024. U kan uw contactinfo ook bezorgen via vftb@bosplus.be zodat we u aanschrijven eens de nieuwe oproep gelanceerd wordt.

 

Algemene info

Het Vlaams Fonds voor Tropisch Bos steunt sinds 2003 projecten gericht op het behoud, duurzaam beheer en herstel van bos en Páramo in Bolivia, Ecuador, Peru en Suriname. De doelstelling van deze projecten is biodiversiteitsbehoud, ondersteuning van de sociaaleconomische ontwikkeling van lokale bevolkingsgroepen en klimaatverandering trachten te beperken en tegelijk ook aanpassingsmechanismen te ontwikkelen.

Via middelen van de Vlaamse regering, kabinet Leefmilieu, wil Vlaanderen op deze manier zijn internationale verantwoordelijkheid nemen voor het behoud van tropische bossen en páramo’s.

De oproep gebeurt in twee fases. Bestaande uit de indiening van een conceptnota in de eerste fase, gevolgd door het indienen van een volledig voorstel voor de best scorende conceptnota’s in de tweede fase. Een belangrijke structurele wijziging in vergelijking met eerdere oproepen is dat de indiening van het voorstel nu verplicht via de online tool Content Snare gebeurt.

Alleen de best scorende voorstellen in de eerste fase worden uitgenodigd tot het insturen van volledige projectvoorstellen. Deze volledige voorstellen zullen op basis van vragen en opmerkingen uit de eerste fase verbeterd mogen worden. Als bijlage bij de oproep zullen ook de evaluatiecriteria die gebruikt worden bij de beoordeling van elk voorstel beschikbaar zijn. Alle informatie en de verplichte formaten

Ook de informatie en formaten van de eerste fase zijn hier beschikbaar ter inzage

Fonds Tropisch Bos lanceert via haar secretariaat (gevoerd door BOS+ tropen vzw),  een nieuwe oproep tot projectvoorstellen voor financiering in 2017.

Projectvoorstellen, geformuleerd volgens onderstaande projectfiches, dienen elektronisch verstuurd te worden naar debbie.eraly@bosplus.be uiterlijk op maandag 21 augustus 2017 om 23u59 (Ecuadoraanse tijd).

Aanvragers
De aanvragende organisatie moet aan alle hierna opgesomde criteria voldoen om in aanmerking te komen voor een subsidie:
 • een erkende NGO, VZW, basisorganisatie, een uitvoerende dienst van de overheidssector, een onderwijs- of onderzoeksinstelling zijn;
 • een werking hebben in Ecuador, Suriname, Bolivia of Peru;
 • aantoonbare ervaring hebben in projectuitvoering m.b.t. natuurlijke rijkdommen (bos, páramo,…);
 • ervaring aantonen in het beheer van fondsen van een vergelijkbare grootorde (minimum € 80.000);
 • direct verantwoordelijk zijn voor de voorbereiding en management van het project, dus niet optreden als tussenpersoon;
 • de projectaanvraag invullen in het Spaans of Nederlands.

Inhoudelijke criteria
De voorstellen moeten tenminste één van volgende thema’s behandelen:
 • Behoud van bos en/of páramo:
Opzetten van activiteiten die bijdragen tot behoud van primair/secundair bos en/of páramo, ttz van natuurlijke vegetatie die van sociaal, economisch en/of ecologisch belang is op lokaal, bovenlokaal, regionaal, nationaal en/of globaal niveau;
 • Duurzaam beheer van bos en/of páramo:
Beheer op verantwoorde wijze, bij voorkeur door lokale gemeenschappen, van natuurlijke vegetatie, die van sociaal, economisch en/of ecologisch belang is op lokaal, bovenlokaal, regionaal, nationaal en/of globaal niveau;
 • Herstel van bos en/of páramo:
Aanplanting van geschikte boom- en plantensoorten (bij voorkeur inheems), die bijdragen tot herstel van natuurlijke vegetatie, die van sociaal, economisch en/of ecologisch belang is op lokaal, bovenlokaal, regionaal, nationaal en/of globaal niveau.

Financiële criteria
Het totaal beschikbare subsidiebedrag voor cofinanciering van projecten in 2017 bedraagt maximaa€400.000.
 • De bijdrage van de Vlaamse Overheid voor een individueel project bedraagt minimaal € 80.000 en maximaal € 170.000.
 • De subsidie van het Vlaams Fonds voor Tropisch Bos mag niet meer bedragen dan 80% van de totale projectkosten, het saldo wordt gefinancierd door de lokale partner of door fondsen anders dan het Vlaams Fonds voor Tropisch Bos van de Vlaamse Overheid.

Evaluatie en selectie
Organisaties die voorstellen hebben ingediend, ontvangen binnen 5 werkdagen na ontvangst een bevestigingsmail van ontvangst. 
Organisaties wiens voorstel niet werd weerhouden, worden midden oktober 2017 verwittigd.
 
BOS+ verwacht eind november 2017 een finale selectie van voorstellen bekrachtigd te hebben door de Inspectie van Financiën en het kabinet van de Vlaamse Minister bevoegd voor het Leefmilieu en de Natuur. BOS+ zal na ondertekening van de Ministeriële Besluiten de uiteindelijke beslissing meedelen aan de respectievelijke organisaties en de nodige administratieve stappen ondernemen (o.a. opstellen overeenkomst) zodat het project van start kan gaan. De eerste betalingsschijf wordt verwacht in de loop van januari 2018. Projecten kunnen dus ten vroegste starten op 1 januari 2018. Gelieve er rekening mee te houden dat deze procedure vertraging kan oplopen omwille van  onvoorziene administratieve redenen.

Duur
De duur van een project bedraagt minimum 18 maanden en maximum 24 maanden.

Alle informatie en de verplichte formaten
Sluiten